Η εταιρεία

H εταιρεία AIRENERGY συστάθηκε το έτος 2008, με σκοπό να συνεισφέρει τόσο στην προώθηση όσο και στην υλοποίηση Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία Αιολικών Πάρκων.

Στην εταιρική σύνθεση της AIRENERGY συμμετέχουν μηχανικοί και οικονομολόγοι με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας.

Ενδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας αυτής είναι:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη καιαδειοδότησηΑιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος άνω των 2.500 MW
Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 300 MW
Κατασκευή τριών Υ/Σ150/20 kV καθώς και ενός ΚΥΤ 400/20 kV
Σύνταξη και προώθηση των επενδυτικών πλάνων για επιδότηση Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 343 MW
Κατασκευή των έργων υποδομής για τρία αιολικά πάρκα τα έτη 2011 και 2012

Δραστηριότητες
Ανάπτυξη Έργων
Η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων μελετών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλο το φάσμα της υλοποίησης ενός ΑΣΠΗΕ, δηλαδή τόσο κατά την αδειοδοτική διαδικασία όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.
Κατασκευή έργων
Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή των έργων υποδομής ενός ΑΣΠΗΕ. Διαθέτοντας αφενός στελέχη τα οποία έχουν οργανώσει, συντονίσει και επιβλέψει την κατασκευή 300 MW ΑΣΠΗΕ, τριών Υποσταθμών 150/20 kV και ενός ΚΥΤ 400/20 kV και αφετέρου έχοντας αναλάβει και ολοκληρώσει εντός των τελευταίων 2 ετών την εξ ολοκλήρου κατασκευή των έργων υποδομής τριών ΑΣΠΗΕ, η AIRENERGY αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για την έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή ενός ΑΣΠΗΕ.
Αξιολόγηση έργων
Η AIRENERGY αναλαμβάνει την αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, με σκοπό την λεπτομερή ενημέρωση του πελάτη τόσο με βάση τεχνοοικονομικά όσο και αδειοδοτικά κριτήρια.
Πελάτες