Κατασκευή έργων

Κατασκευή έργων

Προγραμματισμός και επίβλεψη εργασιών

Διαθέτοντας στελέχη τα οποία έχουν οργανώσει, συντονίσει και επιβλέψει την κατασκευή 300 MW ΑΣΠΗΕ, τριών Υποσταθμών 150/20 kV και ενός ΚΥΤ 400/20 kV, η AIRENERGY παρέχει στους πελάτες της τον βέλτιστο προγραμματισμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε ΑΣΠΗΕ καθώς και την ενδελεχή επίβλεψη τις υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών.

Έργα πολιτικού μηχανικού

Η AIRENERGY έχει δικά της συνεργεία τα οποία στελεχωμένα με έμπειρους επιβλέποντες πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των ακόλουθων εργασιών:

Οδοποιία πρόσβασης

  • Εσωτερική οδοποιία του ΑΣΠΗΕ
  • Διαμόρφωση πλατειών ανέγερσης
  • Κατασκευή θεμελίων ανεμογεννητριών
  • Κατασκευή κτιρίου ελέγχου
  • Έργα εξυπηρέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Η AIRENERGY έχει δικά της συνεργεία τα οποία στελεχωμένα με έμπειρους επιβλέποντες ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τοπογράφους αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των ακόλουθων εργασιών:

  • Κατασκευή συστήματος γείωσης
  • Τοποθέτηση και σύνδεση των καλωδίων εντός του ΑΣΠΗΕ
  • Κατασκευή εναέριας ή υπόγειας σύνδεσης του ΑΣΠΗΕ στο σύστημα ή στο δίκτυο
  • Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κτιρίου ελέγχου

Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή των έργων υποδομής ενός ΑΣΠΗΕ.

Διαθέτοντας αφενός στελέχη τα οποία έχουν οργανώσει, συντονίσει και επιβλέψει την κατασκευή 300 MW ΑΣΠΗΕ, τριών Υποσταθμών 150/20 kV και ενός ΚΥΤ 400/20 kV και αφετέρου έχοντας αναλάβει και ολοκληρώσει εντός των τελευταίων 7 ετών την εξ ολοκλήρου κατασκευή των έργων υποδομής επτά ΑΣΠΗΕ, η AIRENERGY αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για την έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή ενός ΑΣΠΗΕ.

Η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων μελετών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλο το φάσμα της υλοποίησης ενός ΑΣΠΗΕ, δηλαδή τόσο κατά την αδειοδοτική διαδικασία όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.

Τόσο το έμπειρο στελεχιακό προσωπικό όσο και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων εγγυώνται αφενός την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και συμβουλή του εκάστοτε πελάτη όσο και την βέλτιστη πορεία της διαδικασίας υλοποίησης ενός ΑΣΠΗΕ.